Podmienky účasti

  1. Podujatia Východniarska stovka sa môže zúčastniť iba osoba, ktorá najneskôr deň pred štartom dovŕšila vek 18 rokov.
  2. Podujatia Východniarska stovka sa môže zúčastniť iba osoba vopred prihlásená, ktorá uhradila stanovený štartovný poplatok na základe pokynov organizátora podujatia obdržaných po prihlásení.
  3. Účasť na podujatí Východniarska stovka je dobrovoľná a na vlastné nebezpečenstvo. Organizátori nezodpovedajú za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené. Všetci účastníci absolvujú podujatie na vlastné riziko.
  4. Prihlásením sa na podujatie Východniarska stovka a zaplatením štartového poplatku účastník súhlasí že:
   •sa zoznámil/a s podmienkami účasti, traťou a bezpečnostnými predpismi, ktoré sa zaväzuje dodržiavať. Rovnako sa zaväzuje uposlúchnuť pokyny organizátorov počas pretekov,

• berie na vedomie náročnosť pretekov, dĺžku a prevýšenie trate, a je zodpovedajúco pripravený/á,

•nie je mu známa žiadna prekážka v jeho zdravotnom stave, ktorá by mu v účasti na pretekoch bránila,

•zúčastňuje sa podujatia na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť, vrátane akýchkoľvek zdravotných problémov a úrazov, ktoré ho v súvislosti s týmito pretekmi postihnú,

•nesie plnú zodpovednosť za prípadnú škodu spôsobenú na zdraví alebo na veciach, ktorú spôsobí svojim konaním, alebo vznikne jeho zavinením usporiadateľovi, ďalším účastníkom alebo tretím osobám pred, počas a po podujatí,

•dáva povolenie a výslovný súhlas organizátorovi podujatia O.Z. Slovak Ultra Trail a ním povereným osobám
na spracovanie jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, rok narodenia, telefónne číslo, emailová adresa pre účely evidencie účastníkov, zabezpečenie merania času a evidencie výsledkov,

•dáva povolenie na použitie svojho čísla mobilného telefónu za účelom kontaktovania v prípade situácie ohrozujúcej bezpečnosť alebo zdravie počas podujatia , resp. v inom nevyhnutnom prípade,

•dáva povolenie na použitie svojej emailovej adresy za účelom zasielania informácií pred a po podujatí

•dáva povolenie na použitie fotografických, zvukových a obrazových záznamov zhotovených organizátorom podujatia alebo inými osobami najmä za účelom použitia v médiách, na webe, v propagačných materiáloch podujatia, a to bez náhrady a bez nároku na autorské práva.

 • Pred štartom v Prešove je každý účastník povinný prejsť prezentáciou. Prezentácia je povinná!!! Pri štafetách sa musí prezentácie zúčastniť zástupca tímu, aby nahlásil definitívne zloženie štafety! Po prezentácii už nebude možné meniť zloženie štafety. Pri prezentácii je každý účastník povinný podpísať Informovaný súhlas. (doplníme koncom júna 2020)
 • Podujatie sa koná za každého počasia. Organizátor podujatia si vyhradzuje právo zmeny trasy a programu vrátane úplného zrušenia pretekov v prípade ohrozenia bezpečnosti pretekárov. Zrušenie podujatia je bez nároku na vrátenie štartového poplatku ak bude podujatie zrušené kvôli extrémnym poveternostným podmienkam alebo predpovedi počasia 48 hodín a neskôr pred štartom podujatia.
 • V prípade nutnosti zrušiť preteky z nepredvídateľných a neovplyvniteľných dôvodov do 15 dní pred štartom, organizátori pretekov si vyhradzujú právo vrátiť bežcom 50% zo zaplateného štartovného poplatku. Podiel ponechaných finančných prostriedkov napomôže organizátorom hradiť časť vynaložených nákladov pred začiatkom pretekov. Ak budú preteky zrušené alebo prerušené pre nepriaznivé poveternostné podmienky, či iné nepriaznivé skutočnosti, ktoré organizátor nemôže ovplyvniť, štartovné poplatky nebudú bežcom vrátené.
 • V prípade zhoršených poveternostných podmienok (hustá hmla, sneh, búrky, krupobitie apod.) si organizátori vyhradzujú právo na „last minute“ zmeny a prípadne aj zmeny trasy v priebehu pretekov v záujme eliminácie vyplývajúcich rizík pre účastníkov. Usporiadatelia musia okamžite o zmenách informovať. Organizátori si vyhradzujú právo prerušiť alebo zrušiť preteky v prípade, ak nové okolnosti ohrozia zdravie a životy bežcov alebo dobrovoľníkov alebo zdravotníckeho personálu.

 

Penalizácia a diskvalifikácia:

V prípade minutia kontrolného bodu sa udeľuje časová penalizácia + 3 hodiny

Nasledujúce porušenia povedú k okamžitej diskvalifikácii:

 • skracovanie trasy
 • minutie dvoch a viacerých kontrolných bodov
 • odhodenie odpadkov na trase
 • odmietnutie pomôcť inému účastníkovi v núdzi
 • fyzická či slovná inzultácia alebo ohrozovanie usporiadateľov a dobrovoľníkov
 • používanie prepravy počas pretekov
 • odmietnutie výzvy pre kontrolu zdravia zdravotníkmi
 • odmietnutie kontroly povinnej výbavy
 • zistenie, že bežcovi chýba čelová alebo ručná baterka, izotermická fólia, camel bag resp. fľaše s obsahom min.1 liter

 

Doprovodní bežci:

 • Ultra bežec smie využiť možnosť sprievodného bežca (pacera) od občerstvovacej stanice Kojšov.
 • Pacera (alebo viacerých pacerov) sú ultra jednotlivci povinní písomne nahlásiť do 24.7.2020 zaslaním emailu na info@v100.sk  Do emailu je potrebné uviesť celé meno pacera a uviesť úseky trasy, na ktorých bude ultra bežca sprevádzať. Sprievodní bežci dostanú na ich nástupných staniciach špeciálne označenie a budú môcť využiť servis organizátorov v plnom rozsahu. Poplatok za sprievodného bežca je 15 € .
 • Sprievodní bežci nemajú povolené niesť bežcom potraviny, výstroj ani vodu. Nesmú sa ultra bežcov dotknúť ani telom ani iným predmetom, ktorý by umožnil čo len minimálnu podporu pri prekonávaní fyzickej námahy v zdolávaní trate (napríklad naviazanie na lano, ťahanie či navigácia turistickou paličkou a podobne). Toto pravidlo neplatí v prípade sprievodcov zrakovo či inak telesne postihnutých bežcov.
 • Sprievodní bežci majú povolené s ultra bežcami verbálne komunikovať, povzbudzovať ich, kontrolovať ich momentálnu kondíciu a prípadne pokynmi korigovať vhodnosť oblečenia, režim príjmu potravín, vody a močenia. V prípade, že dôjde k porušeniu týchto pravidiel budú sprievodný bežec aj jeho partner ultra bežec diskvalifikovaní.

Povinná výbava:

 • Elastický obväz 1 ks, izotermická fólia 1 ks, píšťalka alebo iný nástroj vydávajúci silný zvuk 1 ks
 • Výrazný reflexný prvok pripevnený na odeve, resp. na ruksaku alebo červená bicyklová blikačka na ruksaku alebo na temene čelovej baterky
 • Čelová baterka a náhradné monočlánky alebo dve čelové baterky (týka sa to aj štafiet)
 • Nabitý mobilný telefón
 • Písacia potreba (pero, ceruzka)
 • Vlastný pohár, alebo fľašu so širokým hrdlom
 • U ultra bežcov aj štafiet minimálne 1 liter tekutín na štarte

POVINNÁ VÝBAVA JE ROVNAKÁ PRE ULTRA BEŽCOV AJ PRE ŠTAFETY!!!