Podmienky účasti Východniarska stovka

1.) Podujatia Východniarska stovka (Východniarska 50) sa môže zúčastniť iba osoba s minimálnym vekom 18 rokov (t.j. osoba, ktorá najneskôr deň pred štartom dovŕšila vek 18 rokov).

2.) Podujatia Východniarska stovka (Východniarska 50) sa môže zúčastniť iba osoba predom prihlásená prostredníctvom prihlasovacieho formulára, ktorá uhradila účastnícky príspevok na základe pokynov od organizátora podujatia doručených do kontaktnej mailovej schránky (e-mail uvedený v prihlasovacom formulári) a bola zaradená do zoznamu registrovaných účastníkov s dokončenou registráciou (odkaz na zoznam je na webovej stránke Východniarskej stovky). Registrácia priamo na mieste prezentácie / štartu podujatia nie je možná.

3.) Poplatok za štart jedného účastníka je 55 EUR (40 EUR pre V50).  O spôsobe úhrady štartovného budú prihlásené osoby informované prostredníctvom e-mailu, ktorý obdržia po prihlásení na adresu uvedenú v prihlasovacom formulári. Úhrada štartovného poplatku musí byť vykonaná prevodom na účet podujatia Východniarska stovka v mene EUR a v stanovenom časovom limite. Platby v hotovosti a v inej mene nie sú akceptované.

4.) Časový limit pre úhradu štartovného je 7 kalendárnych dní od dátumu odoslania e-mailu s informáciami o platbe štartovného poplatku (nie od dátumu otvorenia e-mailu). V prípade, že štartovný poplatok nebude na účte podujatia Východniarska stovka v určenom termíne, bude prihláška zrušená bez ďalšieho upozornenia.

5.) Štartovné je neprenosné, jeho odpredaj inému účastníkovi (resp. odkúpenie od iného účastníka) nie je akceptované.

6.) Storno účasti: informáciu o stornovaní prihlášky na podujatie Východniarska stovka je treba oznámiť bezodkladne prostredníctvom e-mailu na adresu info@v100.sk (storno účasti oznámené ústnou formou resp. prostredníctvom telefonického hovoru alebo prostredníctvom sociálnej siete nie je akceptované). Štartovné bude vrátené po odpočítaní storno poplatku 15 EUR, a to iba v prípade, že informácia o stornovaní prihlášky na podujatie Východniarska stovka bola zaslaná prostredníctvom e-mailu na adresu info@v100.sk pred 28. júlom 2023 23.59 hod. (pre vrátenie štartovného je treba uviesť číslo účtu).

7.) Organizátori podujatia Východniarska stovka si vyhradzujú právo neakceptovania (zamietnutia) registrácie.

8.) Účasť na podujatí Východniarska stovka (Východniarska 50) je dobrovoľná a na vlastné nebezpečenstvo. Organizátori nezodpovedajú za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené.

9.) Organizátori podujatia Východniarska stovka (Východniarska 50) všetkým účastníkom podujatia odporúčajú uzavrieť vhodný druh poistenia na čas konania podujatia Východniarska stovka.

10.) Organizátori podujatia Východniarska stovka (Východniarska 50) všetkým účastníkom podujatia dôrazne odporúčajú absolvovať pred podujatím Východniarska stovka individuálnu lekársku prehliadku.

11.) Celkový limit počtu účastníkov pre podujatie Východniarska stovka (Východniarska 50) 2023 je 150.

12.) Pred štartom v Kysaku je každý účastník povinný prejsť prezentáciou (buď v piatok večer alebo v sobotu ráno) na stanovenom mieste, kde obdrží kontrolnú kartu a prípadné inštrukcie. Každý účastník pri prezentácii odovzdá vyplnený a podpísaný dokument Informovaný súhlas účastníka podujatia Východniarska stovka (odkaz na dokument bude doplnený).

POVINNÁ VÝBAVA ÚČASTNÍKA

1.) Každý účastník podujatia Východniarska stovka (Východniarska 50) musí mať so sebou všetky položky povinnej výbavy počas trvania podujatia (t.j. od štartu až do ukončenia účasti v cieli alebo na inom mieste na trase podujatia). V prípade zistenia chýbajúceho povinnej výbavy nebude účastníkovi povolený štart. V prípade zistenia chýbajúcich položiek povinnej výbavy na trase (pozri bod 2. pre zoznam týchto položiek) bude účastník diskvalifikovaný.

2.) Súčasťou povinnej výbavy je:
– 1 ks izotermická fólia
– Čelová lampa s novými batériami
– Nabitý a zapnutý mobilný telefón so SIM kartou, ktorej tel. číslo bolo uvedené v prihlasovacom formulári
– Mapa (mapy), na ktorej je zobrazená celá trasa Východniarskej stovky (Východniarska 50), alebo GPS s nahraným priebehom trasy
– Reflexná vesta alebo reflexné pásky
– Fľaše resp. vodný vak s obsahom minimálne 1 Liter
– Vlastný pohár, hrnček alebo fľaša so širokým hrdlom (bidon) s objemom minimálne 1,5 dl (fľaše s úzkym hrdlom nie sú akceptované)
– Doklad totožnosti (občiansky preukaz)

3.) Kontrola povinnej výbavy môže byť vykonaná pred štartom aj počas podujatia na ktoromkoľvek mieste trasy organizátorom alebo ním povereným dobrovoľníkom.

PRIEBEH PODUJATIA

1.) Prezentácia účastníkov sa koná v piatok 4. augusta 2023  v priestoroch Základnej školy v Kysaku od 18.00 do 23.00 hod.   V sobotu 5. augusta 2023 bude prezentácia možná iba vo výnimočnom prípade, po predchádzajúcej dohode s organizátorom najneskôr do 05:30 hod.  Pre podujatie Východniarska 50 je možná aj prezentácia v Kojšove (Karčma pod hoľu) aj v sobotu 5.8.2023 od 09:30 do 11:30 hod.

2.) Pred štartom bude možné odovzdať organizátorom veci určené na uskladnenie v mieste cieľa. Tieto veci treba odovzdať na mieste prezentácie najneskôr 20 minút pred štartom a musia byť viditeľne označená štítkom na batožinu so štartovným číslom, menom a priezviskom účastníka.

3.) Štart Východniarskej stovky je spoločný (pokiaľ organizátori podujatia neoznámia inak) spred Obecného úradu v Kysaku v sobotu 5. augusta 2023 o 06.00 hod.  Štart Východniarskej 50 je spoločný v sobotu 5. augusta 2023 o 12:00 spred Karčmy pod hoľu v Kojšove.

4.) Časový limit pre dokončenie trasy (príchod do cieľa v Košiciach) je 32 hodín od štartu, t.j. do 6. augusta 2023 do 14.00 hod. Pre Východniarsku 50 je časový limit pre dokončenie trasy (príchod do cieľa v Košiciach) 14 hodín od štartu, t.j. do 6. augusta 2023 do 02:00 hod.

5.) Trasa Východniarskej stovky (Východniarskej 50)  je presne vymedzená, účastník podujatia je povinný túto trasu dodržiavať.

6.) Nosenie výstroja bežca inou osobou je striktne zakázané.

7.) Osobná pomoc (asistencia) účastníkovi (napr. zo strany rodinných príslušníkov, priateľov…) je tolerovaná iba na obsadených kontrolných stanovištiach.

8.) V záujme zabezpečenia rovnakých podmienok pre absolvovanie pretekov Východniarska stovka (Východniarskej 50) pre všetkých účastníkov na týchto pretekoch so 105 km (58km) dlhou trasou nie sú povolení sprievodní bežci (tzv. “paceri”). Výnimku z tohto pravidla tvoria tzv. vodiči pre účastníkov so zrakovým postihnutím (so súhlasom organizátora).

9.) V záujme ochrany zdravia účastníkov majú prítomní zdravotníci v prípade zdravotných komplikácii, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť, zdravie alebo život účastníka, právo rozhodnúť o ukončení jeho účasti na pretekoch (alebo o jej prerušení na nevyhnutný čas). V takomto prípade je účastník povinný podriadiť sa tomuto rozhodnutiu.

10.) V prípade predčasného ukončenia účasti na podujatí mimo obsadeného kontrolného stanovišťa je účastník povinný informovať organizátora podujatia telefonicky alebo prostredníctvom SMS správy (v prípade nedostupného signálu na mieste tak účastník musí urobiť pri prvej možnej príležitosti). Kontaktné číslo bude organizátora podujatia bude uvedené v kontrolnej karte (itinerári).

11.) Účastník je povinný poskytnúť pomoc inému účastníkovi v núdzi.

12.) V prípade zistenia okolností, ktoré by ohrozovali život, alebo zdravie účastníkov na trase podujatia, je účastník túto skutočnosť povinný bezodkladne oznámiť organizátorom podujatia.

13.) Organizátori podujatia si vyhradzujú právo zmeny trasy, časových limitov kontrolných stanovíšť a programu podujatia alebo úplného zrušenia podujatia (predovšetkým z dôvodu bezpečnosti účastníkov).

KONTROLNÉ STANOVIŠTIA, KONTROLA DODRŽIAVANIA TRASY, PENALIZÁCIA, DISKVALIFIKÁCIA, PROTEST

1.) Na trase podujatia budú umiestnené kontrolné stanovištia (“živé kontroly” obsadené organizátormi podujatia resp. nimi poverenými dobrovoľníkmi) na miestach, o ktorých sú účastníci informovaní prostredníctvom tejto webovej stránky a prostredníctvom kontrolnej karty.

2.) Na každom kontrolnom stanovišti bude zaznamenaný čas príchodu každého účastníka. Záznam času bude na všetkých živých kontrolných stanovištiach vykonaný pomocou elektronickej časomiery (dobrovoľník ho zaznamená pomocou aplikácie). Ku stanovišťu kontroly preto účastník pristupuje ihneď pri príchode na kontrolné stanovište, t.j. nie pri odchode z neho alebo až po občerstvení. Organizátori alebo nimi poverení dobrovoľníci majú právo tu zároveň skontrolovať aj povinnú výbavu účastníka.

3.) Okrem hlavného časového limitu pre dokončenie celej trasy (32 hodín / 14 hodín pre V50) sú na trase určené čiastkové limity na určených kontrolných stanovištiach (pozri sekciu Informácie). V prípade nedodržania časového limitu na jednom z týchto stanovíšť účasť na podujatí končí, účastník však môže pokračovať na trase mimo podujatie.

4.) Účastník, ktorý prejde všetkými kontrolnými stanovišťami s dodržaním ich časových limitov a dorazí do cieľa v určenom celkovom časovom limite, obdrží v cieli diplom ako potvrdenie o úspešnom absolvovaní Východniarskej stovky (Východniarskej 50).

5.) Pri chýbajúcom zápise z kontrolného stanovišťa (stanovíšť)  rozhodujú o penalizácii/diskvalifikácii organizátori podujatia.

6.) Úmyselné porušovanie trasy (tzv. skratkovanie), použitie dopravného prostriedku a akékoľvek iné spôsoby podvádzania majú za následok diskvalifikáciu (DSQ) a zároveň aj dištanc zo všetkých ďalších ročníkov Východniarskej stovky (Východniarskej 50) .

7.) Využitie sprievodného bežca alebo bežcov (tzv. “paceri”) nie je dovolené a má za následok diskvalifikáciu účastníka. Výnimku z tohto pravidla tvoria tzv. vodiči pre účastníkov so zrakovým postihnutím (so súhlasom organizátora).

8.) Odmietnutie pomoci inému účastníkovi podujatia v prípade núdze, fyzická či slovná inzultácia alebo ohrozovanie organizátorov a dobrovoľníkov, odmietnutie kontroly povinnej výbavy má za následok diskvalifikáciu účastníka (DSQ).

9.) Chýbajúca položka povinnej výbavy (čelová lampa, mobilný telefón, izotermická fólia, fľaše resp. vodný vak s obsahom minimálne 1,5 L) má za následok diskvalifikáciu účastníka (DSQ).

10.) Chýbajúci vlastný pohár, hrnček alebo fľaša so širokým hrdlom (bidon) s objemom minimálne 1,5 dl, chýbajúci doklad totožnosti, chýbajúca mapa alebo GPS, chýbajúca reflexná vesta alebo reflexné pásky sú penalizovaný pridaním 1 hodiny k celkovému času.

11.) Účastníci nesmú odhadzovať odpadky mimo organizátormi obsadené kontrolné stanovištia alebo verejné odpadové nádoby či kontajnery. Vedomé odhadzovanie odpadkov mimo organizátormi obsadené kontrolné stanovištia alebo verejné odpadové nádoby či kontajnery je penalizované pridaním 1 hodiny k celkovému času.

12.) Penalizácia alebo diskvalifikácia bude uplatnená v mieste, kde bolo zistené porušenie pravidiel účastníkom, resp. na ďalšom kontrolnom stanovišti, ak účastník, ktorý pravidlá porušil, stanovište opustil pred uplatnením penalizácie alebo diskvalifikácie. Penalizáciu alebo diskvalifikáciu vykoná organizátor podujatia alebo ním poverený dobrovoľník na kontrolnom stanovišti po telefonickej konzultácii s organizátormi podujatia.

13.) Protest proti možným problémom v organizácii alebo priebehu podujatia je možné podať v cieli najneskôr do 1 hodiny po skončení celkového časového limitu podujatia (t.j. do 6. augusta 2023 15.00 hod. resp. 6.augusta 2023 04:00 pre V50). Protest podáva účastník osobne u organizátora podujatia. Podmienkou podania protestu je uhradenie kaucie 20 €. V prípade uznania protestu organizátorom podujatia bude kaucia 20 EUR vrátená účastníkovi, v prípade neuznania protestu kaucia prepadá v prospech organizátora podujatia.

OCHRANA PRÍRODY
1.) Účastníci podujatia sa musia správať ohľaduplne k prírode, nesmú zbytočne vybočovať zo značených turistických chodníkov a ciest, ktorými prebieha trasa Východniarskej stovky (Východniarskej 50) .

2.) Účastníci nesmú odhadzovať odpadky mimo organizátormi obsadené kontrolné stanovištia alebo verejné odpadové nádoby či kontajnery.

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Účastník svojou registráciou dáva súhlas v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov požadovaných v registračnom formulári občianskym združením Cassovia Trail Runners, so sídlom v Košiciach, Ovručská 9, 040 22 Košice, IČO 54385768 za účelom registrácie na podujatie Východniarska stovka, a to po dobu 1 roka. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje účastníka vymazané.

Ak to situácia a aktuálne opatrenia budú vyžadovať, súčasťou Pravidiel bude PROTOKOL PRE PREVENCIU COVID-19, ktorého znenie bude vypracované na základe aktuálnej pandemickej situácie a aktuálnych opatrení zverejnených v platnej vyhláške ÚVZ SR.